• VİZYONER YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DENETİM VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

HİZMETLERİMİZ

  YYS, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü nedir?

  (Autorized Economic Operator-AEO)

  Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) ise yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmış kişilerin bu statüyü kazandıklarını tasdik eden bir belgedir.

  YYS belgesi Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir.

  YYS, dış ticaret ve gümrük işlemlerinde firmaya ayrıcalıklı, güvenirliği kanıtlanmış ve prestijli bir statü kazandırır, yani firma VIP statüsüne ulaşır. Firmalar gümrük işlemlerini bizzat kendileri gümrük idaresi imiş gibi kendi tesislerinde yerine getirebilirler. YYS ile belirsizlikler yok olmakta, gümrük işlemleri çok daha hızlı ve çok daha kolay yerine getirilebilmekte, birçok maliyet azalmakta, böylece firmaların yurtiçi ve yurtdışında rekabet edebilme potansiyelleri artmaktadır. YYS’nin karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde uluslararası geçerliliği vardır, yani anlaşmalı ülkelerde de kullanılabilir.

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve bu statü kapsamında yararlanılan basitleştirilmiş usul ve uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü olabilir?

  - Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, - En az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Kolaylıklar ve Faydalar Nelerdir?

  1- Yetkilendirilmiş Yükümlü Firmaları şu basitleştirilmiş uygulamalardan yararlanır:

  a) Eksik beyan usulü (Sertifika sahibi kişilerce, fatura, A.TR dolaşım belgesi, menşe ispat belgeleri, navlun makbuzu, sigorta poliçesi, işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu gibi belgeler beyannamenin tescilinden sonra ibraz edilebilir.)

  b) Kısmi teminat uygulaması. (Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.)

  Ayrıca talep etmek ve ek koşul veya koşulları da sağlama halinde şunlara da izin verilir:

  c) Götürü teminat uygulaması, (teminatlı işlemlerde her bir işlem için ayrı ayrı teminat yerine, önceden belirlenecek tutarda verilecek teminatın herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesidir.)

  d) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;

  1) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, (Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme izni)

  2) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

  3)İhracatta yerinde gümrükleme izni,(ihracat eşyasını gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

  İhracatta yerinde gümrükleme izni için bazı ek koşullar gerekmektedir.

  - geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

  - İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

  - İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

  e) İzinli gönderici yetkisi,(Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, ek koşulları sağlamaları halinde eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.)

  f) İzinli alıcı yetkisi,(Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, ek koşulları sağlamaları halinde, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.)

  g) İthalatta yerinde gümrükleme izni. (YYS sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini uygun bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli alıcının uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

  - Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olmak,

  - Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

  - Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,

  - Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,

  - Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

  - gümrük idaresine teminat vermiş olmak,

  - İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

  - İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

  2- Beyanın kontrolüne ilişkin şu kolaylıklardan yararlanır:

  a) Yeşil hat uygulaması,

  b) Beyannamenin muayene veya belge kontrollerine tabi tutulması halinde muayenesinin ve kontrollerinin öncelikle yapılması.

  3- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışta aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni verilir.

  a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

  b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması,

  c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

  Tüm bu kolaylaştırmalar yanında, her geçen gün ilave kolaylaştırmalara ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır.

  Diğer kolaylaştırmalar;

  - Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden (gümrük işlemlerinin, eşya taşıttan indirilmeden tamamlanması) yararlanabilme,

  - Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,

  - Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,

  - Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,

  - Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme.

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verilirken Hangi Koşullara Bakılır?

  Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde aranan 4 temel koşul bulunmaktadır:

  • Güvenilirlik Koşulu,Yönetmeliğin 5.maddesindeki şartlardır. (Ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması, gümrük mevzuatı ihlallerinin belirli sayıyı geçmemesi, kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması, belirli sayıda beyan bulunması…)

  • Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu: Yönetmeliğin 6. Maddesindeki şartlar.

  • Mali Yeterlilik Koşulu: Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir.

  • Emniyet ve Güvenlik Koşulu: Yönetmeliğin 8.maddesindeki şartlar. (kullanılacak tesislerin güvenliği, erişim kontrol tedbirleri, denetime uygunluk, iş akışlarının oluşturulmuş olması, çalışanlara ilişkin güvenlik araştırmaları ve eğitimleri …)

  Başvuru Sırasında Hangi Belgeler İstenir?

  (1) Başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeler.

  a) Soru formu. (Yönetmelik Ek-2)

  b) Adli sicil belgeleri

  c) Sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesi

  ç) Vergi borcu yoktur belgesi.

  d) Yeminli mali müşavir raporu. (Son üç yıl için)

  e) ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları.

  -ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,

  -ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alınmış olmalıdır.

  f) Güncel imza sirküleri

  (2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde götürü teminat uygulaması başvuru formu.

  (3) Onaylanmış ihracatçı yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvuru formu

  (4) İzinli gönderici yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde izinli gönderici yetkisi için başvuru formu taşımacı yetki belgesi

  (5) İzinli alıcı yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile uluslararası taşımacı yetki belgesi

  (6) İthalatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmak istenilmesi halinde ithalatta yerinde gümrükleme izni başvuru formu ve aşağıdaki belgelerden birisi,

  a) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,

  b) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

  Başvurular Nereye Ve Nasıl Yapılır?

  Başvuru formu doldurularak aranan belgelerle birlikte, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile göre Gümrük ve Dış

  Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılır.

  Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir.

  Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası süresiz olarak geçerlidir.

  YYS İLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ NELERDİR?

  1- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı:

  YYS ile ilgili tüm süreçlerde danışmanlık ve destek sunuyoruz.

  - Firmanızın YYS Sertifikasını almaya karar verdiği andan itibaren öncelikle Yönetmelik gereği şartları sağlayıp sağlamadığını analiz ederek rapora bağlıyoruz.

  - Ek-2 Soru formunun alt dokümanlarıyla birlikte hazırlanması ve ilgili departmanların koordine edilerek “cevaplara” ilişkin prosedür, talimat vb dokümanların hazırlanması sürecini yönetiyoruz. (Soru formunun ekleriyle birlikte hazırlanması ciddi bir çalışma gerektirmektedir.)

  - Başvuru dosyasını hazırlama,

  - Bölge Müdürlüğüne başvurunun yapılması ve takibi,

  - Yerinde inceleme aşamasında, Müfettiş denetimine hazırlık ve Müfettişlere refakat etme,

  - Firmaya gümrük ve dış ticaret konularında eğitim verilmesi,

  - ISO 9001 kalite ve ISO 27001 bilgi güvenliği Sertifikalarının alınması ve onaylatılması süreci,

  - YYS sahibi firmaların soru formunun güncellenmesi

  - YYS sonrası gerekli eğitimlerin verilmesi

  Konularında danışmanlık ve katkı sunuyoruz.

  2- YYS sahibi firmalara FAALİYET RAPORU düzenlenmesi:

  Yönetmeliğin 158.maddesi gereğince sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin incelenerek yıllık faaliyet raporuna bağlanması gerekmektedir.

  Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı incelenerek 3 ay içinde faaliyet raporu düzenletilmeli ve ilgili Gümrük Bölge Müdürlüğüne verilmelidir.

  Yıllık faaliyet raporunun yetersiz bir denetim sonucunda düzenlenmesi durumunda YYS belgesi askıya alınabilecek veya tamamen kaybedilebilecektir.

  Yönetmelik gereğince; gümrük beyan/beyannamelerinin en az yüzde yirmisinin seçilerek, tüm unsurlarıyla incelenmesi, kısmen incelemeye tabi tutulmaması, incelenecek beyan/beyannamelerin doğruluğunun tevsiki için firma bünyesinde saklanan muhasebe kayıtları, stok kayıtları, depo giriş çıkış kayıtları gibi her türlü bilgi ve belgeden faydalanılması, yani gümrük beyanlarının kıymet, menşe, tarife, miktar doğruluğunun gümrük mevzuatı açısından incelenmesi ve bunların, stok, depo ve muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılması gerekmektedir.

  Bilindiği üzere gerek gümrük gerekse denetim tecrübe ve deneyim gerektirmektedir. Denetim ve incelemenin alanında tecrübeli ve yetkin kişilerce yapılması önem taşımaktadır.

  Sektörde 20 yılı aşkın süredir gümrük ve danışmanlık hizmeti sunmamız ve kadromuzdaki tecrübeli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Gümrük ve eski Gümrük Başmüfettişinden oluşan uzman kadromuz ile söz konusu firma denetimini ve denetim sonuçlarının faaliyet raporlarına bağlanmasını en iyi şekilde yapabilmekteyiz.

 • (AN1) Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit.
 • ((AN2) Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit.
 • ((AN3) Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit.
 • ((AN4) Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit.
 • ((AN5) Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesine ilişkin tespit.
 • ((AN6) Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarına ilişkin tespit.
 • (AN7) Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti.
 • (AN8) Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarına ilişkin tespit.
 • (AN9) Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespit.
 • (GC1) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tespit.
 • (GC2) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğine ilişkin tespit.
 • (GK1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit.
 • (NK1) Eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığına ilişkin tespit.
 • (DR1) Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlere ilişkin tespit.
 • (SK1) A.TR Dolaşım Belgeler, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifıkaları ve/veya Fatura Beaynları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasına ilişkin tespit.
 • (ZD1) Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarına ilişkin tespit.
 • (BD1) Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesine ilişkin tespit.
 • (INF4) İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasına ilişkin tespit.
 • (AT1) İthal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için serbest dolaşım statüsünün belirlenmesine işilkin tespit.
 • (EU2) Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğuna ilişkin tespit.
 • (OK1) Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit.
 • (TK1) Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespit.